REGULAMIN

 Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 roku:

 

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób korzystania ze Sklepu Internetowego www.budujesz-potrzebujesz.pl. Sklep Internetowy www.budujesz-potrzebujesz.pl prowadzony jest przez PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak, ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki.

2. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej info@budujesz-potrzebujesz.pl

- telefonicznie pod numerem +48 509735085

 3. Niniejszy Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej www.budujesz-potrzebujesz.pl w sposób możliwy do odczytania oraz zapisania na innym nośniku.

 

II.Definicje

Ilekroc w niniejszym regulaminie użyte są następujące pojęcia należy przez nie rozumiec?

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – podstrona Sklepu, w ramach, której gromadzone są m.in. dane Klienta oraz informacje o Zamówieniach.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego BUDUJESZ-POTRZEBUJESZ

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa, dzięki której Klient może dokonywac zakupu.

8. Sprzedawca – PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak, ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki, NIP 7661849322, REGON 634461144

9. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sprzedawcą;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Aby korzysta ze Sklepu Internetowego BUDUJESZ-POTRZEBUJESZ system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient musi spęłniac następujących minimalnych wymagań techniczne:

- komputer z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego polega na wykonywaniu działań przez Klienta, które umożliwiają poznanie treści zawartych w Sklepie.

3. Zobowiązania klienta

- Klienta obowiązuje zakaz dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

- Klient zobowiązany jest do wprowadzania dane zgodne ze stanem faktycznym,

- Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnych osób trzecich,

- Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

- Klient zobowiązany jest nie podejmowac działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM)

 IV Rejestracja i logowanie

1. PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak świadczy drogą elektroniczna usługę w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stroni internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.budujesz-potrzebujesz.pl

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądac asortyment Sklepu, składac zamówienia, lub rezerwowac Towar bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta, w Sklepie Internetowym, ma jednak możliwośc śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

5. Klient może zarejestrowac Konto Klienta poprzez wybranie przycisku Rejestracja na stronie Sklepu Internetowego lub może zarejestowac Konto Klienta podczas Zamówienia lub dokonywania rezerwacji Towaru.

6. Zarejestrowanie Konta Klienta wymaga wypełnienia formularza elektronicznego przez podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenie Konta Klienta, realizacji zamówienia, dokonania rezerwacji. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne jednak niezbędne w celu założenia Konta Klienta.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąc przycisk „Rejestracja” . Następnie na podanym w formularzu rejestracji adres Emial Klienta zostanie wysłana wiadomośc potwierdzająca rejestrację Konta. Usługa Konta Klienta jest prowadzona bezpłatnie na czas nieoznaczony.

8. Po zarejestrowaniu konta Klient może zalogowac się na stronie Sklepu Internetowego, podając email i hasło.

9. Klient może wypowiedziec umowe o Swiadczenie usług Konta Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie na konto email info@budujesz-potrzebujesz.pl lub PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak, ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki, żądania usunięcia Konta Klienta.

11. PPHU może wypowiedziec Klientowi usługę Konta Klienta z następujących powodów:

- Klient korzysta z Konta Klienta w sposób naruszający przepisy prawa, regulaminu lub prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

- Klient korzysta z Konta Klienta w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego

- Klient przesyła, udostępnia SPAM

12. PPHU może wypowiedziec umowę o usługę Konta Klienta przez przesłnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres email Klienta lub adres pocztowy Klienta.

13. Wypowiedznie umowy przez którąkolwiek ze Stron skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta.

14. Wypowiedzenie umowy usługi Konta Klienta nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 V USŁUGI

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego daje prawo do korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

- przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

- prowadzeniu Konta Klient w Sklepie Internetowym,

- udostępnianiu elektronicznego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

- Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

- Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

- Umowa o świadczenie Usługi Elektroniczej polegającej na udostępnieniu elektronicznego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie produktu do koszyka)

- Umowa o świadczenie usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

- Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie złożenia zamówieni.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

- Informacje o Towarach istniejące na stronie internetowej Sklepu, głównie opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie www.budujesz-potrzebujesz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług.

-  Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

- Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

-  Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

- Przy użyciu formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00

5.  Zamówienia może być dokonane poprzez:

- wypełnienie formularza Zamówienia, poprzez podanie danych Klienta potrzebnych do realizacji Zamówienia, tzn: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

- wykorzystanie danych osobowych Klienta pozyskanych w etapie poprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),

- Zamówienia może być równie składane telefonicznie poprzez numer telefonu udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, Klient podaje wówczas dane potrzebne do realizacji Zamówienia, tzn: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

- Zamówienie jest również możliwe poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, Klient przekazuje wówczas dane potrzebne do realizacji Zamówienia, tzn.: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

6. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia polega wyborze towarów oraz podejmując kolejne czynności techniczne, krok po kroku na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacje dostępne na stronie.

7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta polega na dodaniu ich do koszyka.

8. Po dokonaniu Zamówienia , wyświetlone zostanie w sposób jasny i przejrzysty podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera następujące informacje:

- opisu przedmiotu Zamówienia,

- jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

- sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

- wybranej metody i terminu płatności, dane potrzebne do dokonania zapłaty (przy wyborze zapłaty przelewem bankowym)

- wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy,

- danych kontaktowych Klienta, danych do wysyłki, danych do faktury.

 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

11. Po złożeniu Zamówienia, na pocztę e-mail Klienta przychodzi wiadomośc potwierdzającą dokonanie Zamówienia wraz z nr Zamówienia, będąca ostatecznym potwierdzeniem wszystkich szczegółów Zamówienia.

12. Zamówienia złożone telefonicznie w przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej powinny zawierac: nazwę Towaru spośród Towarów i jego ilość, wybrany sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu oraz dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tzn.: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

13. Po przyjęciu zamówienia telefonicznie Sprzedawca ustnie podsumowuje Zamówienie w celu potwierdzenia warunków złożonego Zamówienia, oraz przesyła klientowi na wskazany adres email, następujące dane:

- opis przedmiotu Zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamówionych Towarów lub usług wraz z kosztami dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli takowe istnieją, sposób kontaktu ze Sprzedawcą, wybraną metodę płatności i termin płatności, wybrany sposób dostawy, czas dostawy, danych kontaktowych Klienta, danych do wysyłki, danych do faktury, regulamin, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

14..Po przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które zawierając następujące informacje :opisu przedmiotu Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli takowe istnieją, sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy,danych kontaktowych Klienta, danych do wysyłki, danych do faktury, regulamin, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

15. Umowa zostaje zawarta w momencie odesłania przez Klienta wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 VI Dostawa

Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia

1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej

- odbiór osobisty w punkcie odbioru wskazanym przez Sprzedawcę.

 2. Koszty dostawy zostaną określone przy składaniu Zamówienia.

3. Dostawa jest realizowana natychmiast, jednak nie później niż do 30 dni od zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach termin dostawy może ulec zmianie.

4. Sprzedawca dostarcza produkty zgodnie z wyborem Klienta.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

 VII Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów przedstawiane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:

- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (wówczas wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy) w terminie do 7 dni;

- gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy ( Wydanie Towaru w punkcie odbioru osobistego następuje, w momencie przyjęci wpłaty gotówkowej od Klienta);

- gotówką za pobraniem, (płatność następuje u dostawcy przy dokonywaniu dostawy) (;

- płatność elektroniczna PAYU, PAYPAL (wysyłka niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o zapłacie) w terminie do 7 dni.

 4. W przypadku niektórych Towarów będących produktami na zamówienie, PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak, zastrzega sobie prawo do wpłaty zaliczki w celu rozpoczęcia procedury zamówienia.

 VII Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostac zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres email: info@budujesz-potrzebujesz.pl lub adres pocztowy PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak, ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do niniejszego Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od umowy Umowa Sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi elektonicznej jest uważana za niezawartą , a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły , ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpic niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócic na adres Sprzedawcy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane wpłaty w tym koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów. Jeżeli jednak Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

6.Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

(1) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(4) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(5) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(6) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(7) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

(8) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(9) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

(10) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(11) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 IX Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak, ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki, adres e-mail info@budujesz-potrzebujesz.pl

3. Reklamację Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Odpowiedz na reklamację Klienta wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta.

6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych kartą gwarancyjną, procedurę reklamacyjną należy przeprowadząc zgodnie z wytycznymi zawartymi na karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Towar jednak nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodnośc Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 X Reklamacja w zakresie świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w przypadku wadliwego działania Sklepu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak, ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki i na adres poczty elektronicznej: info@budujesz-potrzebujesz.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach. 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

XII PLIKI COOKIES

9. PPHU wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym i pozwala na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internowym z urządznia (komputer, telefon, itd.) na którym zostały zapisane.

10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowanie strony Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron) , badanie ruchu Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego.

11. Pliki cookies są wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostac wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości strony Sklepu Internetowego.

12. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyc lub wyłaczyc cookies w swojej przeglądarce, przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania strony Sklepu Internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyc, że korzystnie ze Sklepu Internetowego, będzie mniej wydajne lub niemożliwe. Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostac całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony Sklepu Internetowego.

XIII Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochdzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 XIV Postanowienia końcowe

1. Umowy zawieranie przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 roku.

 

 

 Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak | Wiązowa 9 | 64-600Oborniki | tel. 504257800 | info@budujesz-potrzebujesz.pl

 

Ja/My...............................................................................................

niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

.....................................................................................................

umowy dostawy następujących rzeczy

..................................................................................................... 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących.................................................................................

o świadczenie następującej usługi:..............................................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru:............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(ów):................................................................................................

Adres konsumenta(ów):...................................................................

Uwagi: (numer zamówienia lub faktury, dodatkowe informacje)...................................................................................................................

Data:

..............................................................

Podpis konsumenta/ów

(tylko jeżeli formularz jest przysłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Polityka prywatności Sklepu Sklep internetowy BUDUJESZ-POTRZEBUJESZ

www.budujesz-potrzebujesz.pl
("Sklep")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

icon-user ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

KINGA PANKIEWICZ-CIEŚLAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KINGA PANKIEWICZ-CIEŚLAK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7661849322 , nr REGON 634461144, ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki

icon-user-key DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • icon-cart Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • icon-section Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • icon-checkbox Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • icon-coffee Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • icon-gavel Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • icon-acc-search Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

icon-message ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Sklepie - jego treść może zostać opublikowana w Sklepie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Sklepie.

icon-contacts PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

icon-comment-remove-outline Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

icon-timer OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • icon-section przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • icon-gavel ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
 • icon-cancel cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

icon-lock BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.

c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

icon-greeting TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • icon-key dostępu do Twoich danych osobowych
 • icon-settings ich sprostowania
 • icon-delete usunięcia
 • icon-cancel ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • icon-close wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • icon-folder żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

icon-user CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

icon-export USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • icon-delivery podmiot realizujący dostawę towarów
 • icon-settings dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • icon-settings hostingodawca
 • icon-settings dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • icon-settings portale społeczniościowe
 • icon-settings podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko Internautów odwiedzających Sklep Internetowy, ale również Klientów, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: a. witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych. b. aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów. c. Aplikacji.

icon-routes KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
info@budujesz-potrzebujesz.pl

1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki lub w ramach Serwisu Facebook. 

2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

3.Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki (www.budujesz-potrzebujesz.pl) Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: info@budujesz-potrzebujesz.pl adres pocztowy: PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak ul. Wiązowa 9, 64-600 Oborniki

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie www.budujesz-potrzebujesz.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.budujesz-potrzebujesz.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupiony towar

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu :

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• prowadzenie badań i analiz www.budujesz-potrzebujesz.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub

• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.budujesz-potrzebujesz.pl Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec PPHU  przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.budujesz-potrzebujesz.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, firmą kurierskim, firmą rachunkowym. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, • statystycznych i archiwizacyjnych, • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PPHU Kinga Pankiewicz-Cieślak zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? NIE

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie(w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez www.budujesz-potrzebujesz.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.